A NEVELŐSZÜLŐSÉGRŐL

t, kérjük olvassa el figyelmesen az alábbi segítő írásukat.

 Amennyiben mégis további kérdései lennének, kérjük ne habozzon - vegye fel munkatársainkkal a kapcsolatot, akik készséggel segítenek Önnek mindenben.

KI LEHET NEVELŐSZÜLŐ?

Nevelőszülő az a személy lehet, aki

a) 24.  életévét betöltötte,

b) nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság és támogatott döntéshozatal hatálya alatt,

c) büntetlen előéletű (Gyvt. 10/A.§ szerinti speciális erkölcsi bizonyítvány)

d) a gondozásába helyezett gyermeknél legalább tizennyolc, de legfeljebb ötven évvel idősebb,

e) személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas a nála elhelyezett gyermek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítására és a családjába történő visszakerülésének vagy örökbefogadásának támogatására, valamint a gyermek, fiatal felnőtt életkori szükségleteiből adódó feladatoknak az ellátására,(személyes beszélgetés, pszichológusi vizsgálat, háziorvosi igazolás, környezettanulmány alapján) így különösen:

- fizikailag, pszichésen a jelentkező és a vele egy háztartásban lévő nagykorú hozzátartozó is alkalmas
- otthona, környezete alkalmas a gyermekek fogadására
- házastársa, élettársa hozzájárul a nevelőszülői tevékenység folytatásához

f) megfelel a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony egyes kérdéseit szabályozó kormányrendeletben meghatározott képesítési előírásoknak:

- a nevelőszülői felkészítő tanfolyamon (60 órás) eredményesen részt vett, tanúsítványt szerzett, vagy nevelőszülői OKJ-s képzésben részt vesz és a "Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai" követelménymodulját sikeresen elvégezte, vagy OKJ-s nevelőszülő szakképesítéssel rendelkezik

-2015. 07. 01.-től elfogadható a 60 órás képzés tanúsítványa, az OKJ-s képzésben való részvétel esetén a fenti követelménymodul elvégzése, az OKJ-s szakképesítés során, vagy KOP képzéseben szerzett oklevél

g) Magyarországi Baptista Egyház értékrendjét elfogadja, tiszteletbe tartja.

A nevelőszülővé válás menete

 1. Jelentkezés személyesen, írásban vagy telefonon
 2. Személyes beszélgetés (alapvető adatok, motiváció, hozzállás, lakáskörülmények stb.)
 3. Környezettanulmány készítése annak megállapítása érdekében, hogy a jelentkező személy körülményei alkalmasak-e a gyermek fogadására
 4. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása (speciális erkölcsi bizonyítvány, Gyvt 10/A.§)
 5. Háziorvosi vélemény bemutatása (háztartásban elő valamennyi családtagnak szükséges)
 6. Pszichológiai alkalmassági vizsgálat (a nevelőszülőnek jelentkező, ill. vele közös háztartásban élő valamennyi nagykorú családtagnak részt kell ezen vennie, melyet saját pszichológusaink végeznek. A pszichológusi vizsgálat térítésmentes) 
 7. Részvétel a 60 órás felkészítő tanfolyamon, melynek végén a Tanúsítvány átvétele.
  A képzés időtartama kb. 6 hét. Tanfolyam két részből áll:
  - Döntéselőkészítő tanfolyam (időtartama kb. 4-5 hét, heti egy alkalom)
  - Nevelőszülői tanfolyam (időtartama 1 hét, a hét minden munkanapján)
  A képzés díját a működtető fizeti, abban az esetben, ha a nevelőszülő 1 évig vállalja, hogy Hálózatunknál végzi hivatását.
 8. Tanfolyamot elvégzett nevelőszülő szolgáltatói nyilvántartásba vétele.
 9. Első gyerekkihelyezéssel egyidejűleg keret-, valamint kiegészítő megállapodás megkötése.
 10. Vállalni kell, hogy az első gyermek elhelyezésétől számítva 2 éven belül megszerzi a szükséges nevelőszülői végzettséget - képesített vagy szakképzett nevelőszülővé válik, egy 240 órás KOP vagy 500 órás OKJ tanfolyam elvégzésével
 11. Évente továbbképzésen kell részt vennie
 12. A nevelőszülőt a nevelőszülői tanácsadó folyamatosan segíti munkájában
 13. Saját kiskorú gyermekeit is beszámítva legfeljebb 6 gyermek és fiatal felnőtt együttes ellátását biztosíthatja. Ha saját kiskorú gyermekről háztartásában nem gondoskodik, akkor legfeljebb 5 gyermek és fiatal felnőtt együttes ellátását biztosíthatja. Indokolt esetben - így különösen testvérek együttes elhelyezésénél - a fentebb említett gyermeklétszámtól el lehet térni.

A nevelőszülő alapvető feladatai

- Otthonában biztosítja a gyámhivatali határozat alapján a gyermek nevelését, gondozását, teljes körű ellátását, törvény által meghatározott esetekben a gyermekvédelmi gyám mellett bizonyos gyámi feladatok ellátását.

- Gondoskodik a gyermek oktatásáról, képzéséről,

- Felkészíti a gyermeket az önálló életvezetésre,

- A gyámhivatali határozat alapján biztosítja a gyermek vérszerinti szülőkkel való kapcsolattartását. 
A nevelőszülő a gyámhatóság határozata alapján biztosítja az általa nevelt gyermek kapcsolatát a kapcsolattartásra feljogosított szülőjével és közeli hozzátartozóival. A kapcsolattartás helyszínét a gyámhivatal jelöli meg, amely elsősorban semleges helyszín, így például a Benita Gyermekvédelmi Szolgáltató hivatalos helyisége, helyi gyermekjóléti központ, területi gyermekvédelmi szakszolgálat kapcsolattartó helyisége, de bizonyos vármegyékben a nevelőszülő háztartása is.

- Elősegíti a gyermek visszakerülését a vérszerinti családhoz, vagy ha ez nem lehetséges, segíti örökbefogadó családhoz kerülését.

- Vállalhatja a gyermek nagykorúsága után is gondozását, lakhatásának biztosítását (utógondozói ellátás).

- Együttműködik a szakemberekkel (hálózatunk szakemberei, gyámhivatalok, gyermekjóléti szolgálatok,  stb.), így különösen a gyermekvédelmi gyámmal.

A nevelőszülőnél elhelyezett gyermek törvényes képviseletét a gyermekvédelmi gyám látja el, aki az illetékes vármegyében a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat munkatársa.

- A gyermekvédelmi gyám kezdeményezheti a gyámhatóságnál egyes gyámi feladatok ellátására a nevelőszülő gyámként történő kirendelését, ha a nevelőszülő már legalább két éve saját háztartásában neveli a gyermeket, nincs folyamatban eljárás a nevelésbe vétel megszüntetésére, a nevelőszülő vállalja a gyermek törvényes képviseletének ellátását. Ebben az esetben a nevelőszülő gyámi tevékenysége következő feladatokra korlátozódik:

- Eljár a gyermek személyes okmányainak beszerzése érdekében, kéri a gyermek közgyógyellátásra való jogosultságának megállapítását és a gyermek tartózkodási engedélyének meghosszabbítását.

- Törvényes képviselőként nyilatkozatot tesz a gyermeken végzendő egészségügyi beavatkozásokhoz,

- Eljár a gyermek iskolai beíratása, tanulói jogviszonyának, magántanulói jogállásának létesítése, megszüntetése ügyében.

KERESSEN MINKET A FACEBOOKON IS!