Nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyról 

Milyen jogviszonyba kerül az, aki nevelőszülővé válik? Vállalhat e a hivatása mellett más munkát is? Jár e neki szabadság? Kérdéseire választ kaphat, ha figyelmesen elolvassa az alábbiakat:  

Mi a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony?

A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony egyrészről a működtető, másrészről a nevelőszülő, a speciális nevelőszülő vagy a különleges nevelőszülő között az ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett gyermek otthont nyújtó ellátásának biztosítása céljából, a Gyvt. 66/B. § (1) bekezdése szerinti írásbeli keret-megállapodás alapján létrejövő foglalkoztatási jogviszony.


Van-e a nevelőszülőnek szabadsága, ha igen, mennyi?

A nevelőszülőnek jár szabadság, így az egy gyermeket nevelő nevelőszülőt minden naptári negyedévben egy munkanap, a kettő vagy három gyermeket nevelő nevelőszülőt minden naptári negyedévben két munkanap, a négy vagy több gyermeket nevelő nevelőszülőt minden naptári negyedévben három munkanap szabadság illeti meg. 


Ki lehet a nevelőszülő segítője, helyettesítője?

A gyermekgondozó személyére a nevelőszülő tesz javaslatot. Gyermekgondozó elsősorban a nevelőszülő hozzátartozója lehet, de a nevelőszülő egyetértésével más nevelőszülőt is meg lehet bízni a gyermekgondozói feladatokkal.

Mikortól jön létre a foglalkoztatási jogviszony?

A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony az írásbeli keret-megállapodás alapján attól az időponttól jön létre, amelytől kezdve a gyámhatóság a határozatában a gyermek gondozási helyeként a nevelőszülő háztartását határozta meg.


Segíti, illetve helyettesíti-e valaki a nevelőszülőt?

A működtetőnek gyermekgondozó alkalmazásával vagy megbízásával kell gondoskodnia a nevelőszülő segítéséről, ha a nevelőszülő egyidejűleg legalább öt gyermek teljes körű ellátását biztosítja, a különleges nevelőszülő segítéséről, ha a különleges nevelőszülő egyidejűleg legalább három különleges ellátási szükségletű vagy kettős szükségletű gyermek teljes körű ellátását biztosítja, gyermekszámtól függetlenül nevelőszülő segítéséről a nevelőszülő szabadsága, betegsége, képzése, továbbképzése vagy egyéb akadályoztatása esetén.

Folytathat-e jogviszonya mellett más keresőtevékenységet a nevelőszülő?

A nevelőszülő nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya mellett - a működtetővel kötött megállapodásban foglaltak szerint - időkorlátozás nélkül folytathat más keresőtevékenységet, feltéve, hogy az a nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt ellátását nem veszélyezteti.

Mikor szűnik meg a foglalkoztatási jogviszony?

A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony megszűnik:
-  a nevelőszülő halálával,
- a működtető jogutód nélküli megszűnésével,
- határozott idő lejártával, vagy
- ha a nevelőszülő gondozásából valamennyi gyermek, fiatal felnőtt kikerült és a gyámhatóság az ezt követő három hónapon belül újabb gyermeket, fiatal felnőttet nem helyezett el a gondozásában.

A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony megszüntethető:
- a működtető és a nevelőszülő közös megegyezésével,
- felmondással vagy
- azonnali hatályú felmondással. 

A nevelőszülő a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt hatvannapos felmondási idővel indokolás nélkül írásban felmondhatja. A működtető a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt hatvannapos felmondási idővel, írásban, indokolással felmondhatja.

A működtető - a külön jogszabályban meghatározott esetekben - azonnali hatállyal is felmondja a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt (pl. a nevelőszülő veszélyezteti a nála nevelkedő gyermeket). Azonnali hatállyal csak a működtetőnek áll jogában felmondani a foglalkoztatási jogviszonyt.